AMMPE,TAIWAN R.O.C CHAPTER

Local Event

2021深度藝術展覽 | 北美館《塩田千春:顫動的靈魂》+ 參觀王大閎建築劇場


【2021深度藝術展覽 | 北美館《塩田千春:顫動的靈魂》+ 參觀王大閎建築劇場】
*日期:2021/8/17(二)
*地點:北美館、王大閎建築劇場
*講者/導覽:策展人、郭肇立
*圖:黃寤蘭、陸仲雁
*文:
20210817_北美館_塩田千春展覽_01.jpg
20210817_北美館_塩田千春展覽_02.jpg
20210817_北美館_塩田千春展覽_03.jpg
20210817_北美館_塩田千春展覽_04.jpg
20210817_北美館_塩田千春展覽_05.jpg